Odpowiedzialność karna za wypadki drogowe

Odpowiedzialność karna za wypadki drogowe

Zakres odpowiedzialności karnej za naruszenia bezpieczeństwa zasad w ruchu drogowym zależy od rozległości skutku, jaki ono pociągnęło za sobą. W zależności od tego sprawca ponosi odpowiedzialność za przestępstwo drogowe, bądź za wykroczenie drogowe. Ogólne zasady odpowiedzialności za przestępstwa i za wykroczenia różnią się w niewielkim zakresie. Podstawowa różnica polega na tym, że z reguły przestępstwo może być popełnione z winy umyślnej, a z winy nieumyślnej tylko wtedy, gdy przewiduje to wyraźny przepis (art.8 k.k.), zaś wykroczenie może być popełnione zarówno z winy umyślnej, jak i z winy nieumyślnej, chyba, że ustawa przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie tylko z winy umyślnej (art.5 k.w.).

Z umyślnością – zgodnie z art. 9  § 1 k.k. i art. 6 § 1 k.w. – mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, tj. chce go popełnić (zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi (zamiar ewentualny). W myśl art. 9 § 2 k.k. nieumyślność zachodzi wtedy, gdy sprawca nie mając zamiaru popełnienia czynu , popełnia do jednak nie na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *